Màster universitari en Educació per a la Salut

Objectius i competències

Objectius i competències del Màster en Educació per a la Salut

L'educació per a la salut és una disciplina que es caracteritza per la diversitat de ciències, mitjans i mètodes que contribueixen, en major o menor mesura, al seu desenvolupament. Això es deu a la complexitat de factors de tipus individual (com la conducta, els coneixements o les actituds) i de tipus social (com els estils de vida, la cultura o l'educació) que coincideixen en les persones i que determinen la seva qualitat de vida, la seva salut i la seva felicitat.

Així doncs, aquests estudis pretenen formar l'estudiantat en la planificació eficaç de programes i activitats d'educació per a la salut en l'àmbit individual, familiar, de grup i comunitari. També tenen com a objectiu proporcionar els coneixements necessaris per a la intervenció i la investigació reflexiva i crítica en educació per a la salut.

Competències professionals:

 • Capacitat per realitzar estudis sobre teories, models i creences que incideixen en les actituds i les conductes dels individus i el seu entorn davant el procés salut-malaltia.
 • Capacitat per seleccionar i utilitzar teories i models per conceptuar els processos d'intervenció en educació per a la salut.
 • Capacitat per realitzar estudis i investigacions usant teories per contribuir a la comprensió i a la solució dels problemes de salt.
 • Diagnosi i avaluació de les necessitats educatives de les persones, els grups i les organitzacions a partir de diferents metodologies, instruments i tècniques, considerant les singularitats del context on s'imparteix l'educació per a la salut.
 • Planificació i impartició de programes de formació de formadors en l'educació per a la salut.
 • Planificació d'activitats i col·laboració en activitats amb els mitjans de comunicació.
 • Capacitat per dissenyar, utilitzar i avaluar materials educatius en l'educació per a la salut.
 • Capacitat per dissenyar, executar i avaluar programes d'intervenció i de participació comunitària en diferents nivells i àmbits.
 • Coneixement de les tècniques de la investigació qualitativa i quantitativa aplicades a l'educació per a la salut.
 • Capacitat per solucionar i aplicar estratègies metodològiques per desenvolupar i avaluar intervencions educatives i sanitàries.
 • Gestió, lideratge i dinamització de grups de persones, afavorint el treball en xarxes col·laboratives amb els diferents agents i institucions sociosanitàries.
 • Assessorament i orientació dels professionals de la salut, així com dels agents de salut, en l'organització, el disseny, la implantació i l'avaluació de programes de salut.
 • Assessorament educatiu i sanitari a persones i/o institucions en accions autogestionàries tendents a la millora de la qualitat de vida individual i comunitària.

Sortides professionals 

 • Infermer/a en educació per a la salut.
 • Docent, educador/a social i pedagog/a en educació per a la salut.
 • Psicòleg/òloga en educació per a la salut.
 • Treballador/a social en educació per a la salut.
 • Metge/essa en educació per a la salut.
 • Planificador/a, executor/a i avaluador/a de programes d'educació per a la salut (individual, grupal, comunitari i institucional).   
 • Cap de programa i projectes d'educació per a la salut.
 • Gestor/a de projectes i qualitat de les intervencions en educació per a la salut.
 • Dissenyador/a, executor/a i avaluador/a de mètodes i recursos didàctics aplicats a l'educació per a la salut.
 • Director/a d'equips en educació per a la salut.
 • Coordinador/a de les activitats de l'educació per a la salut dirigida a pacients crònics.
 • Encarregat/ada de la coordinació, la promoció i la innovació de projectes d'educació per a la salut.
 • Assessor/a en metodologies d'intervenció en programes d'educació per a la salut.

 

Canal Universitats