Màster universitari en Educació per a la Salut

Accés

Per poder accedir al màster oficial en Educació per a la Salut cal estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un d'expedit per una institució d’educació superior de l’espai europeu d’educació superior que faculti, en el país expedidor del títol, per a l'accés als ensenyaments del màster.

No obstant això, podran accedir-hi els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l’espai europeu d’educació superior sense la necessitat de l’homologació dels seus títols quan la Universitat comprovi que els títols acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor del títol, per a l’accés als ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ en possessió de la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que no sigui cursar els ensenyaments del màster.

Els estudiants han de tindre una bona formació en els continguts disciplinaris corresponents a l’especialitat elegida, donat que els continguts del màster són essencialment professionalitzadors.

Amb caràcter excepcional es pot acceptar l’accés al màster, amb una matrícula condicionada, d’estudiants amb crèdits pendents d’un grau espanyol (TFG i com a màxim 9 crèdits ECTS). Això serà possible únicament si al finalitzar el segon període (o, si s’escau, posteriors) de preinscripció queden places vacants, un cop s’hagin matriculat tots els estudiants amb el grau finalitzat. Tanmateix, els i les alumnes que accedeixin al màster per aquesta via excepcional només podran sol·licitar el títol del màster si prèviament han presentat el títol del grau que els hi ha donat accés.

Canal Universitats

Revisa els criteris d'accés i preinscripció

Fes la teva preinscripció

 

Calendari de preinscripció i matrícula


La preinscripció s’haurà de fer per Internet: http://www.udl.cat/ca/estudis/poficials_preinscripcio/

La matrícula i la modificació de matrícula es podrà fer pel sistema d’automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre demanant cita prèvia. Accés per Internet estarà obert durant les dates indicades: automatricula.udl.cat

PRIMER TERMINI
Preinscripció: de l’1 de març al 23 de juny
Resolució: 8 de juliol
Matrícula: 18 i 19 de juliol
Modificacions de la matrícula: 3 i 4 d’octubre

SEGON TERMINI (en el supòsit que quedin places vacants)
Preinscripció: del 24 de juliol al 31 d’agost
Resolució: 10 de setembre
Matrícula: 16 i 17 de setembre
Modificacions de la matrícula: 3 i 4 d’octubre

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció.

Podeu consultar els màsters amb la preinscripció oberta AQUÍ.